MetaSamurai

MetaSamurai MetaSamurai là một bộ sưu tập gồm 3.333 hình 3DCG từ Tokyo, được tạo ra theo thời gian, từng cái một, với chất lượng cao hơn là sử dụng phương pháp cơ học và cũng mang lại sự đồng nhất.

Xem tiếp