Rare Apepe YC

Rare Apepe YC Rare Apepes là sự tôn kính đối với hai trong số những tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của nền văn hóa NFT: @BoredApeYC và #RarePepes (không liên kết). Được thiết kế bởi @rare_labs. Đây là giao điểm của NFTs, Meme và Culture.

Xem tiếp